Home >> Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren

Vanaf 1 januari 2014 gaat de subsidieregeling praktijkleren in. Deze nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. Het doel van de regeling is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Er is hier jaarlijks een budget van € 205 miljoen voor beschikbaar.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren?
Bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats of werkleerplaats als Erkend Leerbedrijf verzorgen komen voor de subsidieregeling Praktijkleren in aanmerking. Deze werkgevers komen voor de begeleiding van de volgende groepen voor de subsidieregeling Praktijkleren in aanmerking:
- deelnemers aan een mbo-opleiding die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) betreft
- studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken. De werkcomponent moet onderdeel uitmaken van de opleiding. Dat geldt zowel voor duaal- als deeltijd-hbo
- leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo
- promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO: over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon
- werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen.

Wat is de subsidieregeling Praktijkleren?
De subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een deelnemer of student of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. Die begeleidingskosten kunnen onder andere bestaan uit materiaalkosten, kosten van in te zetten werknemers van het bedrijf voor de begeleiding of kosten verbonden aan de inschakeling van intermediaire partijen om te kunnen beschikken over een deelnemer of student.

Hoeveel bedraagt het subsidiebedrag Praktijkleren?
Het subsidiebedrag Praktijkleren wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor de desbetreffende categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie voor die categorie, met een maximum van € 2700.

Wanneer kan ik de subsidieregeling Praktijkleren aanvragen?
Aanvragen voor de subsidieregeling Praktijkleren kunnen jaarlijks tot en met 15 september (17:00 uur) na het studiejaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Agentschap NL.

Overgangsbepalingen voor 2014
Bij de aanvraagronde in 2014 geldt een afwijkende betekenis van het begrip studiejaar. Omdat in het studiejaar 2013/2014 tot 1 januari 2014 gebruik kan worden gemaakt van de afdrachtvermindering onderwijs en deze regeling op 1 januari 2014 in werking treedt, is het studiejaar beperkt tot de periode 1 januari 2014 tot 1 augustus 2014 voor het mbo en het voortgezet onderwijs en 1 januari tot 1 september 2014 voor het hbo, de promovendi en de toio’s (technologisch ontwerpers in opleiding). Ondanks dat dit geen volledig studiejaar betreft, kunnen werkgevers wel recht hebben op het volledige normbedrag.