Home >> Mobiliteitsbonus voor oudere werknemers

Mobiliteitsbonus voor oudere werknemers

Een van de subsidies die het eenvoudigst te regelen is, en het meest oplevert is de ‘Mobiliteitsbonus Oudere Werknemers’, ook wel de Premiekorting Oudere Werknemers genaamd.

bWanneer heeft u recht op de Mobiliteitsbonus?
U hebt als werkgever recht op de ‘Mobiliteitsbonus in dienst nemen oudere werknemers’ als u in 2013 een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt die 50 jaar of ouder is. Deze mobiliteitsbonus geldt alleen voor werknemers van 50 jaar of ouder die direct voordat zij in dienst kwamen, recht hadden op één van de volgende uitkeringen:
- werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld)
Hieronder valt ook een uitkering waarmee UWV de verplichtingen van een betalingsonmachtige werkgever overneemt.
- arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
- nabestaandenuitkering (Anw)
Voor de werknemer die recht had op een Anw-uitkering, gelden als exta eisen dat hij voordat hij in dienst kwam ten minste 2 jaar recht had op de nabestaandenuitkering en dat hij in die periode geen arbeidsinkomsten had.
- inkomensondersteuning Wet Wajong
- bijstandsuitkering (Wwb, IOAW, IOAZ)
- uitkeringen op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

Wanneer geldt de mobiliteitsbonus?
Zoals u ziet is de benaming ‘mobiliteitsbonus’ een staaltje mooipraterij. Immers de regeling geldt juist niet als de medewerker van baan naar baan gaat, maar slechts als de medewerker eerst één van bovenstaande uitkeringen had.

Als u in 2013 zo’n oudere werknemer in dienst neemt, dan hebt u bij een dienstverband van minimaal 36 uur per week recht op een mobiliteitsbonus van € 7.000 per jaar. Werkt de werknemer minder dan 36 uur per week, dan moet u de mobiliteitsbonus evenredig verlagen. De mobiliteitsbonus kan ook nooit meer zijn dan het bedrag aan premies dat u betaalt.

Let op: de mobiliteitsbonus geldt alleen voor de premies werknemersverzekeringen (de WAO/WIA-premies, de premie WW-Awf (of de Ufo-premie) en de sectorpremie). De mobiliteitskorting kan nooit hoger zijn dan de premies die u af moet dragen. Gelukkig mag u hiervoor het totaal aan premies van al uw medewerkers gebruiken. Heeft u echter slechts één medewerker die een laag inkomen krijgt, dan zult u de €7.000 dus niet halen. In dat geval is payrollen wellicht een oplossing. Doordat de payroller genoeg medewerkers verloont waarop geen mobiliteitsbonus van toepassing is, kunt u de volledige subsidie verkrijgen.

Hoe lang kan ik de mobiliteitsbonus toepassen?
U kunt de mobiliteitsbonus toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar en uiterlijk totdat uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Voor de ‘mobiliteitskorting in dienst nemen oudere werknemers’ maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of een vast contract heeft. En ook de hoogte van de uitkering die de werknemer had voordat hij bij u in dienst kwam, is niet van belang: het mag ook een gedeeltelijke uitkering zijn.

Wanneer heb ik geen recht op de mobiliteitsbonus?
U heeft geen recht op de ‘mobiliteitsbonus in dienst nemen oudere werknemers’:
- voor een werknemer die u al in dienst hebt en die meer uren gaat werken of een andere functie krijgt. Het al bestaande recht op premiekorting voor deze werknemer loopt wel gewoon door.
- bij direct opeenvolgende dienstverbanden, bijvoorbeeld als u een tijdelijk contract verlengt. Het eventueel al bestaande recht op premiekorting voor deze werknemer loopt wel gewoon door.
- voor dienstbetrekkingen die in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) volledig gesubsidieerd zijn. Is de dienstbetrekking deels gesubsidieerd, dan komt u wel in aanmerking voor de mobiliteitsbonus.

Mobiliteitsbonus aanvragen:

Om de mobiliteitsbonus aan te vragen, vult u de doelgroepverklaring mobiliteitsbonus in samen met uw medewerker. Deze stuurt u vervolgens naar het UWV.

Klik hier voor meer informatie.