Home >> Payroll Nieuws >> Financiële bijdrage overheid aan sectorplannenFinanciële bijdrage overheid aan sectorplannen

Wanneer u als werkgever een plan maakt om mensen aan het werk te krijgen en houden kunt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de overheid. U maakt dan gezamenlijk met de overheid een sectorplan. Bijvoorbeeld over instroom en begeleiding van jongeren, het behoud van oudere vakkrachten, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid, en scholing. Het Rijk financiert de sectorplannen voor de helft. De financiële bijdrage geldt voor een periode van maximaal twee jaar.

Sociale partners hebben aangegeven hun verantwoordelijkheid op de arbeidsmarkt verder op te willen pakken. Een betere werking van de arbeidsmarkt, het bieden van werkzekerheid en het voorkomen van werkloosheid, staan centraal. Op korte termijn moeten de gevolgen van de crisis worden overbrugd. Op langere termijn is het als gevolg van vergrijzing noodzakelijk dat alle mensen die kunnen werken op de arbeidsmarkt ook ingezet worden. Door de tijdelijke cofinanciering van maatregelen van sociale partner in sectorplannen wil het kabinet de inspanningen van sociale partners ondersteunen.

Per sector zal door de sociale partners vastgesteld moeten worden wat de arbeidsmarktknelpunten zijn op de korte en op middellange termijn en hoe de sector deze kan ondervangen. Basis van maatregelen in een sectorplan is dus een analyse van de arbeidsmarktknelpunten en oplossingsrichtingen in een of meer sectoren en in een of meer arbeidsmarktregio’s.

U komt in aanmerking voor de financiële bijdrage, als:
- u een samenwerkingsverband heeft dat bestaat uit sociale partner uit een sector
- u uw sectorplan baseert op een analyse van de (inter-)sectorale, regionale arbeidsmarktsituatie, knelpunten en toekomstige ontwikkelingen
- uw sectorplan gebaseerd is om minimaal twee thema’s uit het sociaal akkoord

Hoe kunt u de financiële bijdrage aanvragen?
U kunt de financiële bijdrage van de overheid aan sectorplannen aanvragen door uw sectorplan in te dienen van 1 oktober tot en met 31 december 2013. U kunt zich nu al registreren bij Agentschap SZW.

Meer informatie
In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben Kabinet en sociale partners afspraken gemaakt die de Nederlands arbeidsmarkt bestand moeten maken voor de uitdagingen van de toekomst. Meer informatie over de uitwerking van deze afspraken en over het ingestelde Actieteam crisisaanpak vindt u in de brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer (d.d. 19 juni 2013) en op de website van het Actieteam crisisaanpak van de Stichting van de arbeid.Geef een reactie